Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz chylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z dn. 4.05.2016 r. Sławomir Nowak Mariall Design (w dalszej treści zwane Mariall Design) jako Administrator danych osobowych Użytkownika, będącego osobą fizyczną (osoba, której dane dotyczą), podaje następujące informacje.

1. Poniższa Polityka prywatności zawiera zasady zbierania i przetwarzania informacji o Użytkownikach, obowiązujące w Serwisie www.sklep.mariall.pl

2. Administratorem Danych Osobowych („ADO”) w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883) jest firma Sławomir Nowak Mariall Designadres: 97-306 Grabica, Ostrów 36.

3. Serwis ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług Serwisu na najwyższym poziomie. Dane Użytkowników nie są udostępniane w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji oraz danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej takie działanie. Przekazanie ww. informacji następuje wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwa, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań.

4. Założenie konta w Serwisie następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, w którym Użytkownicy udostępniają dobrowolnie następujące dane osobowe: Imię, Nazwisko, Ulica, Nr domu, Kod pocztowy, Miasto, Województwo, Kraj, E-mail, Telefon.

5. Każdy Użytkownik ma prawo do swobodnego wglądu do podanych danych osobowych, do ich poprawiania i żądania usunięcia w dowolnym czasie.
6. Poprzez założenie Konta oraz korzystanie z usług Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych:
a) w zakresie niezbędnym do świadczenie usług w Serwisie,
b) w celach marketingowych i statystycznych,
c) w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby własne celem polepszenia jakości usług w Serwisie.

 
7. Pliki cookies to niewielkie pliki danych, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowując ją do preferencji Użytkownika. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer.
 
8. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Administratora na jego komputerze plików cookies, niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika.

9. W Serwisie wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:
a) cookies „sesyjne” – pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu Użytkownika, aż do wylogowania ze Serwisu lub wyłączenia przeglądarki internetowej,
b) cookies „stałe”– pliki pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia.
c) cookies podmiotów zewnętrznych posiadających własną polityką prywatności tj. Google Inc (Google Analytics), Facebook Inc (facebook.com).

 
10. Pliki „cookies” używane są w celach statystycznych i marketingowych, jak również w celu dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkowników.

11. Pliki cookies są przechowywane i wykorzystywane w Serwisie przez okres do 30 dni.

12. Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, by nie akceptowała plików cookies lub informowała o ich przesyłaniu. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik w przeglądarce internetowej może samodzielnie zarządzać plikami cookies, poprzez:
a) akceptację obsługi cookies, z czym wiąże się pełny dostęp przez Użytkownika do opcji oferowanych w Serwisie,
b) zarządzanie plikami cookies na poziomie pojedynczych w witrynach internetowych,
c) określania indywidualnych ustawień dla różnych rodzajów plików cookies,
d) blokowania lub usuwania plików cookies.
- więcej informacji o wyłączeniu automatycznego zapisu plików cookies można odnaleźć w ustawieniach przeglądarki. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.

Na jakiej podstawie prawnej korzystamy z informacji o Tobie?

Podstawą przetwarzania Danych Osobowych Klienta jest przede wszystkim konieczność wykonania umowy, której jest stroną lub konieczność podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dotyczy to przede wszystkim Danych Osobowych podawanych w formularzu przy rejestracji Konta, składaniu Zamówień i zawieraniu Umowy Sprzedaży lub dokonywaniu Rezerwacji w Sklepie Internetowym, jak również przy zapisywaniu się na newslettera. Również w przypadku Danych Osobowych przekazanych nam w związku z reklamacją Klienta podstawą prawną ich przetwarzania jest niezbędność do wykonania / obsługi umowy sprzedaży reklamowanych towarów.

W przypadku operacji przetwarzania danych we wspominanych celach marketingowych, za wyjątkiem tych, które są realizowane w ramach newslettera, który działa na podstawie regulaminu, podstawą takiego przetwarzania jest wypełnienie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez jego partnerów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przy czym w takim wypadku partnerzy nie biorą udziału w przetwarzaniu danych Klienta. Z drugiej strony, w zakresie w jakim również partnerzy Administratora mogą mieć bezpośredni dostęp do tych informacji – podstawą prawną takiego przetwarzania jest wyrażona przez Klienta dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Z kolei prezentowanie, tworzenie, przyznanie i realizacja dedykowanych danemu Klientowi reklam, ofert lub promocji (rabatów), które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do jego preferencji, które w sposób istotny może wpływać na decyzje konsumenckie Klienta, za podstawę ma dobrowolnie wyrażoną przez Klienta zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a), art. 22 ust. 2 lit. c) RODO). Dotyczy to jednak wyłącznie pełnoletnich Klientów.

W pozostałych (innych) celach Dane Osobowe Klienta mogą być przetwarzane na podstawie:
Dobrowolnie wyrażonych zgód – np. osób przystępujących do konkursów (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. gdy na bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych Administrator rozlicza zawarte umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
Niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z Klientami, także za pośrednictwem formularzy kontaktowych (w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów), analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Jakie są cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych? 
Mariall Design przetwarza Pani/Pana dane w poniższych celach: Wykonania umowy zawartej przez Panią/Pana z Firma Konfekcyjna Mariall, lub podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy.

Ponadto, w niektórych sytuacjach jest lub może być konieczne przetwarzanie Pani/Pana danych dla celów innych niż wskazanych powyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych działań Mariall Design, a w szczególności w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie: kontaktowania się z Panią/Panem w związku z realizacją umowy, kontaktowania się z Panią/Panem w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, w szczególności przez pocztę e-mail oraz telefon (w przypadku wyrażenia zgody), w celach związanych z obsługą zgłoszeń lub próśb jakie Pani/Pan kieruje do administratora (np. poprzez wiadomości e-mail), zautomatyzowanego dopasowywania reklam oraz oferty Mariall Design na podstawie tworzonego profilu Klienta, organizacji akcji promocyjnych, konkursów oraz programów lojalnościowych, w których Pani/Pan może wziąć udział (za wcześniejszym wyrażeniem zgody), w celach powiązanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami.
dodatkowo, przetwarzamy Pani/Pana dane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
Winnych przypadkach, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i w celu określonym w treści zgody. 
Komu są udostępniane Pani/Pana dane osobowe?
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców: Organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa. Podmiotom współpracującym z Mariall Design w jej procesach biznesowych lub czynnościach w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz Mariall Design
Jakie uprawnienia posiadają Państwo wobec Mariall Design​​​​​​​ w zakresie przetwarzania danych?
Mariall Design gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj: Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych.
Prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych osobowych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych administratorowi danych osobowych oraz ich przesłanie innemu administratorowi. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania;
Prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
Przez jaki okres czasu będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe?
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów w zakresie  zawierania lub realizacji umowy między Panią/Panem a Mariall Design, przez okres do czasu zakończenia procesu zawierania umowy lub jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przepisami prawa lub dla realizacji przez Mariall Design uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym powyżej, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.

Jak możesz się z nami skontaktować?

W każdej chwili można skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty tradycyjnej: Mariall Design, Ostrów 36, 97-306 Grabica lub wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną na adres: mariall@mariall.pl, oraz telefonicznie.

Od kiedy obowiązuje niniejsza wersja Polityki?

Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 23.05.2018 r.


Przejdź do strony głównej
Zapisz się do NEWSLETTERA i nie przegap żadnej OKAZJI! Zapisz mnie
Newsletter
Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach, a także masz szansę na uzyskanie kuponów rabatowych!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na wskazany przeze mnie adres e-mail
© 2023 Mariall. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu